Satellite Stations                                                

 

Elektrotek satellite uplink station near Colombo, Sri Lanka

LMGT uplink station Clarksburg near Washington, USA

IABG uplink station Ottobrunn, Germany

IABG uplink station Weilheim, Germany

Telekom uplink station near Raisting, Germany